Header JL Consult Nieuwsbrief

Formulier carry back in de personenbelasting is er!

Coronawet II (zijnde de wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevorderingvan de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van deeconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie) heeft een éénmalige maatregel ingevoerd waarbij belastingplichtigen een deel of het geheel van hun winst en baten voor het aanslagjaar 2020 kunnen vrijstellen omwille van eventuele verliezen die in de loop van het belastbare tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2021 worden geleden.

Vermits de aangifte in de personenbelasting reeds was gepubliceerd op het moment dat de maatregel werd getroffen en dus geen codes bevat om de vrijstelling aan te vragen, moet die aanvraag gebeuren via een apart formulier. Bij KB van 22-08-2020 is de vorm en de inhoud van dat formulier alsook de termijn waarbinnen het moet worden ingediend gepubliceerd (BS 27.08.2020) Het ingediende formulier maakt deel uit van de aangifte voor het aanslagjaar 2020

Het formulier aan de hand waarvan de economische vrijstelling voor toekomstige verliezen wordt aangevraagd, vermeldt
1. de naam en voornaam van de belastingplichtige,
2. zijn fiscaal nummer (nationaal nummer of bisnummer toegekend door de KruispuntbankSociale Zekerheid) en
3. het bedrag waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd.

Wil je dit graag aanvragen? Laat het ons zeker weten, we helpen graag! 

Bron: Practicali